Wij, ACS audiovisual solutions B.V. (hierna ook: “ACS“), hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom, geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dit doen wij op de volgende wijzen:

 • Persoonsgegevens delen wij nooit zonder gegronde reden met andere partijen.
 • Persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel daarmee verenigbare doeleinden.
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent persoonsgegeven en zullen deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

 

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij van u verwerken en wat wij met deze persoonsgegevens doen. Daarnaast informeren wij u over uw rechten.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van onze klanten (inclusief onze onderaannemers) verwerken wij ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Uitvoering geven aan een opdracht/overeenkomst of het verstrekken van een opdracht;
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over ons product- en dienstenaanbod en onze activiteiten;
 • Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.

Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt ACS in de regel de volgende persoonsgegevens van de klant:

 • (Zakelijke) identificatie- en contactgegevens (zoals: bedrijfsnaam, naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Persoonlijke gegevens (zoals: taal, functie en geslacht);
 • (Zakelijke) Bankgegevens, BTW-nummers en KVK-nummers.

De persoonsgegevens die ACS haar klanten vraagt voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, zijn noodzakelijk om met de klant de betreffende overeenkomst te sluiten.

 

De wettelijke grondslagen voor de verwerkingen van persoonsgegevens van onze klanten zijn:

 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk ter uitvoering van een overeenkomst met de klant.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ACS: het is voor ons belangrijk om de kwaliteit van onze services/producten zo hoog mogelijk te houden. Daarnaast houden wij onze klanten graag op de hoogte van ons aanbod van producten en diensten en onze activiteiten ten behoeve van het in stand houden of uitbreiden van de klantrelatie. Ook het intern beheer van onze onderneming vormt een gerechtvaardigd belang.

 

Klanten hebben bij ons altijd de mogelijkheid aan te geven dat zij onze berichtgeving niet meer willen ontvangen. Dit kan per e-mail worden gemeld via info@acsaudiovisual.com met als onderwerp “Adresregistratie”.

 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk ter voldoening aan een wettelijke verplichting. Dit geldt in ieder geval voor de persoonsgegevens die ingevolge de fiscale wetgeving moeten worden bewaard.

De persoonsgegevens van onze klanten worden door ACS bewaard gedurende 7 jaar na het eindigen van de overeenkomst met de klant. Heeft de klant in die periode niet aangegeven de communicatie over onze producten, diensten en activiteiten niet meer op prijs te stellen, dan zullen wij de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens bewaren voor zolang noodzakelijk ter verwezenlijking van dat doeleinde. De klant kan zich hiervoor afmelden middels het verzenden van een e-mail (info@acsaudiovisual.com) met als onderwerp “Adresregistratie“.

 

Voor meer informatie over de bewaartermijn van de persoonsgegevens kan de klant contact opnemen met ons via info@acsaudiovisual.com.

 

Verwerking van persoonsgegevens van overige ontvangers van onze communicatie

Behalve klanten, ontvangen ook andere personen onze communicatie over onze producten, diensten en activiteiten. Deze personen noemen we in deze privacy policy ook ‘geïnteresseerden’.

 

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door ACS verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren over ons product- en dienstenaanbod en onze activiteiten.

Voor de bovenstaande doelstelling vraagt ACS in de regel de volgende persoonsgegevens van geïnteresseerden:

 • (Zakelijke) identificatie- en contactgegevens (zoals: bedrijfsnaam, naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Persoonlijke gegevens (zoals: taal, functie en geslacht);

 

De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden is:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ACS. Deze gerechtvaardigde belangen betreffen het werven van nieuwe klanten en relatiebeheer.

 

De persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door ACS opgeslagen voor zolang noodzakelijk ter verwezenlijking van voornoemde doeleinden en zullen in ieder geval worden verwijderd indien de geïnteresseerde aangeeft de betreffende communicatie niet meer te willen ontvangen. Dit kan de geïnteresseerde melden per e-mail (info@acsaudiovisual.com) met als onderwerp “Adresregistratie“.

 

Voor meer informatie over de bewaartermijn van de persoonsgegevens kan de geïnteresseerde contact opnemen met ons via info@acsaudiovisual.com.

 

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

ACS audiovisual solutions verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten in het kader van het sollicitatieproces.

 

ACS kan de volgende persoonsgegevens van sollicitanten vragen:

 

 • identificatie- en contactgegevens (zoals: naam, voornamen, adres, telefoonnummer)
 • persoonlijke gegevens (zoals: geboortedatum en -plaats, taal, nationaliteit, geslacht);
 • gegevens m.b.t. de beroepsloopbaan (zoals: studies, bekwaamheid, beroepservaring)
 • gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 • andere gegevens met het oog op het beoordelen door ACS of de sollicitant geschikt is voor de functie en betrouwbaar en integer is, al dan niet door de sollicitant verstrekt. Deze gegevens kunnen afkomstig zijn van openbare bronnen, zoals sociale media.

 

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de hiernavolgende doeleinden:

 • de beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant voor een functie die vacant is of kan komen;
 • de beoordeling van de betrouwbaarheid en integriteit van de sollicitant;
 • de communicatie met de sollicitant;

 

De persoonsgegevens zullen bewaard worden gedurende het sollicitatieproces en tot vier weken nadat het sollicitatieproces is beëindigd.

 

Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van onze websites en via social media

Wij verwerken persoonsgegevens van deelnemers aan congressen door foto’s/video’s van die congressen op onze websites (www.acsaudiovisual.com en www.eventresult.com) en op onze social media-accounts te plaatsen. Dit doen wij om onze klanten (ter inspiratie) voorbeelden te geven van projecten die wij hebben gedaan. De wettelijke grondslag hiervoor is dat deze verwerkingen noodzakelijk zijn ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk de aanprijzing van onze producten/diensten.

 

Hierbij houden wij rekening met de privacy van diegenen die in de foto’s/video’s voorkomen. Deze personen kunnen hiertegen bezwaar maken, waarna wij onmiddellijk zullen stoppen met verwerken van de betreffende persoonsgegevens.

 

De persoonsgegevens zullen worden bewaard voor zolang noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en in ieder geval worden verwijderd indien daartegen bezwaar wordt gemaakt door diegene die in de foto’s/video’s voorkomt.

 

Verwerking van persoonsgegevens van website-bezoekers

Wij gebruiken cookies op onze websites (www.acsaudiovisual.com en www.eventresult.com) Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar ons cookiestatement.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie en orderverwerking.
 • Het verzorgen van een klanttevredenheidsonderzoek.
 • Het verzorgen van een CRM systeem.
 • Het verzorgen van de IT-omgeving en het beheer van de servers.
 • Het beheer van de website.

 

Ter verwezenlijking van de hierboven weergegeven doeleinden kan het tevens noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan landen buiten de Europese Economische Gemeenschap. Daarbij zullen wij er altijd voor zorgen dat uw privacyrechten gewaarborgd blijven.

 

Zo kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd in de Verenigde Staten, voor zover die partijen zijn gecertificeerd onder het EU – U.S. Privacy Shield Framework. Ook ten aanzien van het verstrekken van persoonsgegevens aan andere partijen zullen wij ervoor zorgen dat de noodzakelijke maatregelen worden genomen om passende waarborgen te bieden ten aanzien van uw privacyrechten dan wel dat die partij in een land is gevestigd waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat het veilig is om daar persoonsgegevens op te slaan (adequaatheidsbesluit).

 

Uw rechten

U heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u verwerken. Daarnaast kunt u ons – kort gezegd – vragen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen tot een bepaald bezwaar of probleem is opgelost (recht op beperking van de verwerking). Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens teneinde deze verwerking te stoppen, voor zover wij deze persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang (recht van bezwaar). Wij zullen dan stoppen met de verwerking van persoonsgegevens, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zwaarder wegen dan uw belangen. Ook heeft u – onder bepaalde voorwaarden – het recht om bepaalde van de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij (recht op overdraagbaarheid van gegevens).

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij uw verzoek tot uitoefening van één van deze rechten in behandeling nemen. Bij het beoordelen van uw verzoeken passen wij de geldende wettelijke voorwaarden toe.

U kunt u verzoek richten aan info@acsaudiovisual.com.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft in ieder geval altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Heeft u vragen over ons privacy policy?

Stuur dan een e-mail naar info@acsaudiovisual.com. Wij zijn u graag van dienst.

 

Wijziging privacy policy

Deze privacy policy kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele privacy policy vindt u online. We raden u aan om deze privacy policy regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

 

Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 17-7-2018.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

ACS is verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving, ook wanneer wordt geopereerd onder de naam EventResult.

De contactgegevens van ACS zijn:

ACS audiovisual solutions B.V. (t.a.v. de afdeling HR)

Archangelkade 5a-b

1013 BE Amsterdam

info@acsaudiovisual.com

Showcase

EUW congres Amsterdam 2017

De afgelopen drie dagen stond de RAI Amsterdam in het teken van de European Utility Week 2017 (EUW). Dit is het voornaamste bedrijfs-, innovatie- en informatieplatform voor de nuts branche. Dit jaar kwamen er ruim 12.000 experts, nutsbedrijven, netwerkbeheerders, leveranciers, consultants, startups en systeemintegratoren op het congres af. Het doel van het congres is om de energie-industrie te helpen efficiëntie en duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken. Eventresult heeft tijdens EUW 2017 voor het eerst het Speaker Service Center in het restaurant op de eerste verdieping opgebouwd. In totaal zijn daar 285 presentaties geüpload in het Presentatiemanagement systeem. Verder zijn de Elicium zaal 2 en een viertal kleinere zalen voorzien van IT-oplossingen. ACS heeft beide Elicium zalen . . . .

Onze Showcases

Zoekt u de beste IT-oplossingen voor uw congres?

Ons team staat klaar om u te helpen!

Send this to a friend